Podrška integraciji izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Sombor

Na konkursu Delegacije Evropske unije u Srbiji pod nazivom "Support to the improvement of the living conditions of forced migrants and closure of collective centers", odobreno je finansiranje projekta “Podrška integraciji izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Sombor”, koji realizuju Grad Sombor kao aplikant i Novosadski humanitarni centar kao ko-aplikant. Realizacija projekta je počela 3. februara 2014. godine i trajaće 24 meseca.

Opšti cilj projekta je da doprinese održivoj integraciji izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji. Specifični ciljevi projekta su: poboljšanje uslova stanovanja, povećanje šansi za ekonomsku održivost, i unapređenje socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica koja žive u opštini Sombor.

Grad Sombor, kao i mnogi drugi gradovi i opštine u Vojvodini, bio je destinacija za hiljade izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Krajem 1990-ih, nekoliko stotina interno raseljenih lica dodaje se ukupnom broju prisilnih migranata na teritoriji Sombora. Početkom 1990-ih, bilo je 16.331 izbeglica registrovanih u opštini Sombor, i jedan kolektivni centar za smeštaj najugroženijih. Danas je centar zatvoren, a ostalo je 2.217 onih koji i dalje imaju status izbeglice i 260 interno raseljenih lica sa Kosova. Tu živi i oko 2.500 "bivših" izbeglica, koji su sada građani Srbije, ali se i dalje bore sa istim izbegličkim problemima.

Kroz ovaj projekat će biti identifikovana 24 domaćinstva izbeglih i interno raseljenih lica na području opštine Sombor, koji su u potrebi za unapređenjem uslova stanovanja; njima će biti dodeljena pomoć u vidu građevinskog materijala. Takođe, 6 korisničkih domaćinstava će dobiti pomoć u grantovima za pokretanje dohodovnih aktivnosti.

Za potrebe odabira korisnika, Grad Sombor će objaviti javni konkurs u kojem će biti opisani kriterijumi za odabir, i uslovi koje kandidati treba da ispune. Odabir će vršiti petočlana komisija koju će imenovati Grad Sombor, i to u okviru dva kruga selekcije: u prvom će biti proverena administrativna kompletnost svih prijava i one će pojedinačno biti ocenjene i rangirane; drugi krug selekcije i konačan odabir biće napravljen nakon terenskih poseta najbolje plasiranima i provere svih potrebnih podataka pre konačne odluke.