Novosadski humanitarni centar objavljuje oglas za zapošljavanje 17 negovatelja/negovateljica, i honorarno angažovanje 1 socijalnog radnika/ce i 1 doktora/ke medicine u opštini Vladičin Han, na projektu „Terenska nega i podrška u borbi protiv COVID-19 za starije osobe u ruralnoj južnoj Srbiji“. Projekat finansira Federalno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravstvo, negu i zaštitu potrošača Republike Austrije i organizacija Volkshilfe Solidarität.

Opšti cilj projekta jeste da doprinese smanjenju društvenih i zdravstvenih posledica pandemije COVID-19 i uticaja siromaštva na starije osobe koje žive u izolovanim ruralnim područjima opštine Vladičin Han. Projekat se realizuje od 1.9.2021. do 28.2.2023. godine.

Zainteresovani treba da se prijave na jedan od tri načina:

– ispunjavanjem upitnika na OVOM LINKU, ili

– slanjem kratke biografije (CV-a) na e-mail: mira.nshc@gmail.com ili

– slanjem kratke biografije (CV-a) poštom na adresu: NSHC, Arse Teodorovića 3, 21000 Novi Sad.

Rok za prijem prijava je 20.10.2021. godine.

 

Radna pozicija: NEGOVATELJ/ICA

 • Kućne posete starijim osobama kojima je potrebna pomoć u kući usled starosti, usamljenosti, siromaštva, otežane pokretljivosti, invaliditeta, uticaja COVID-19 i drugih razloga koji zahtevaju pomoć druge osobe;
 • Pružanje usluga pomoći u kući i osnovne nege: održavanje higijene prostorija, pomoć u pripremanju i uzimanju obroka, pomoć starijoj osobi u održavanju lične higijene, obavljanje poslova van kuće kao što je nabavka namirnica;
 • Pružanje psiho-socijalne podrške (razgovor, ohrabrenje, pomoć u uspostavljanju društvenih kontakata i uključivanju korisnika,  i dr.)
 • Održavanje i unapređivanje pokretnosti starije osobe;
 • Provera vitalnih znakova (puls, temperatura, disanje, krvni pritisak) i pomoć u uzimanju prepisane terapije;
 • Vođenje projektne dokumentacije tokom kućnih poseta i dokumentovanje (fotografije);
 • Koordinacija sa supervizorom i menadžerom projekta;
 • Interno izveštavanje NSHC –u.

Radni uslovi: Terenski/a supervizor/ka će biti zaposlen/a na 100% radnog vremena, na osnovu ugovora o radu. Negovatelj/ica će svoje poslove obavljati na teritoriji opštine Vladičin Han, u selima Bogoševo, Vrbovo, Garinje, Kopitarce, Jovac, Balinovce, Belanovce, Gornje Jabukovo, Dekutince, Rdovo, Letovište, Mazarac, Manjak, Priboj, Jastrebac, Mrtvica i Polom (terenski rad), kao i u samom Vladičinom Hanu (koordinacija i administracija). Posao podrazumeva putovanje javnim i sopstvenim prevozom (uz nadoknadu putnih troškova), kao i pešačenje i boravak na otvorenom prilikom obilaska korisnika u teže pristupačnim selima.

Poželjne osobine: Negovatelj/ica bi trebalo da bude visoko odgovorna, vredna i komunikativna osoba sa empatijom za potrebe starijih osoba, sposobna za rad u timu, prilagodljiva uslovima terenskog rada.

Stručna sprema i iskustvo: Najmanje osnovno obrazovanje (završena osnovna škola). Prednost će biti data kandidatima/kandidatkinjama koji imaju završenu akreditovanu obuku za pružanje usluge pomoć u kući.

 

Radna pozicija: SOCIJALNI RADNIK/CA

 • Posete starijim korisnicima projekta u njihovim domovima;
 • Procena ukupne socijalne ugroženosti i potreba korisnika;
 • Predlaganje mera za poboljšanje životnih uslova i opšte dobrobiti korisnika;
 • Pružanje stručne pomoći korisnicima pri podnošenju zahteva za socijalnu pomoć;
 • Učešće u aktivnostima umrežavanja sa ključnim lokalnim akterima u Vladičinom Hanu (lokalne vlasti, institucije, NVO i dr.) radi pružanja odgovarajućih usluga u oblasti socijalne zaštite;
 • Praćenje slučajeva u postupku davanja socijalne zaštite;
 • Dokumentovanje terenskih poseta (fotografije);
 • Koordinacija sa supervizorom i menadžerom projekta u NSHC-u;
 • Interno izveštavanje NSHC –u.

 

Radni uslovi: Socijalni radnik/ca  će biti angažovan/a honorarno, 32 sata mesečno, na osnovu ugovora o delu. Svakog meseca socijalni radnik/ca treba da poseti najmanje 20 korisnika. Svoje poslove će obavljati na teritoriji opštine Vladičin Han, u selima Bogoševo, Vrbovo, Garinje, Kopitarce, Jovac, Balinovce, Belanovce, Gornje Jabukovo, Dekutince, Rdovo, Letovište, Mazarac, Manjak, Priboj, Jastrebac, Mrtvica i Polom (terenski rad), kao i u samom Vladičinom Hanu (koordinacija i administracija). Posao podrazumeva putovanje javnim i sopstvenim prevozom (uz nadoknadu putnih troškova), kao i pešačenje i boravak na otvorenom prilikom obilaska korisnika u teže pristupačnim selima.

Poželjne osobine: Socijalni radnik/ca  bi trebalo da bude odgovorna i komunikativna osoba sposobna za saradnju s timom saradnika/ca, empatična, saradljiva i marljiva. Takođe je poželjno da bude preduzimljiva i prilagodljiva uslovima terenskog rada.

Stručna sprema i iskustvo: Visoka stručna sprema – socijalni radnik. Poželjno je iskustvo u pružanju usluga socijalne zaštite, brige o starijim osobama, terenskog rada na teritoriji opštine Vladičin Han.

 

Radna pozicija: DOKTOR/KA MEDICINE

 • Posete starijim korisnicima projekta u njihovim domovima;
 • Procena opšteg zdrastvenog stanja i zdravstvenih potreba korisnika;
 • Predlaganje mera za poboljšanje zdravlja i opšte dobrobiti korisnika;
 • Pružanje medicinskih saveta i upućivanje relevantnim institucijama radi dijagnostičkih i terapijskih postupaka;
 • Učešće u aktivnostima umrežavanja sa ključnim lokalnim akterima u Vladičinom Hanu (lokalne vlasti, institucije, NVO i dr.) radi pružanja odgovarajućih usluga u oblasti socijalne zaštite;
 • Praćenje zdravstvenog stanja najugroženijih korisnika;
 • Dokumentovanje terenskih poseta (fotografije);
 • Koordinacija sa supervizorom i menadžerom projekta u NSHC-u;
 • Interno izveštavanje NSHC –u.

Radni uslovi: Doktor/ka medicine će biti angažovan/a honorarno, 32 sata mesečno, na osnovu ugovora o delu. Svakog meseca doktor/ka medicine treba da poseti najmanje 20 korisnika. Svoje poslove će obavljati na teritoriji opštine Vladičin Han, u selima Bogoševo, Vrbovo, Garinje, Kopitarce, Jovac, Balinovce, Belanovce, Gornje Jabukovo, Dekutince, Rdovo, Letovište, Mazarac, Manjak, Priboj, Jastrebac, Mrtvica i Polom (terenski rad), kao i u samom Vladičinom Hanu (koordinacija i administracija). Posao podrazumeva putovanje javnim i sopstvenim prevozom (uz nadoknadu putnih troškova), kao i pešačenje i boravak na otvorenom prilikom obilaska korisnika u teže pristupačnim selima.

Poželjne osobine: Doktor/ka medicine bi trebalo da bude odgovorna i komunikativna osoba sposobna za saradnju s timom saradnika/ca, empatična, saradljiva i marljiva. Takođe je poželjno da bude preduzimljiva i prilagodljiva uslovima terenskog rada.

Stručna sprema i iskustvo: Visoka stručna sprema – socijalni radnik. Poželjno je iskustvo u pružanju usluga socijalne zaštite, brige o starijim osobama, terenskog rada na teritoriji opštine Vladičin Han.