NSHC je, u partnerstvu sa Udruženjem romskih studenata, u toku 2006. i 2007. godine realizovao projekat „Participativno istraživanje potreba, glavnih problema i potencijala Roma u obrazovanju u Vojvodini“. Projekat je finansirao Fond za edukaciju Roma, osnovan u okviru programa Dekada Roma. Projekat se realizovao u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje i kulturu IV AP Vojvodine, Savetom za integraciju Roma pri IV AP Vojvodine, Sekretarijatom za nacionalne manjine IV APV, predstavnicima romskih udruženja, lokalnih samouprava, škola i centara za socijalni rad.

Cilj projekta bio je da doprinese razvoju regionalne i lokalne politike, i izrade akcionih planova za unapređenje obrazovnog statusa Roma. U prvom delu projekta održan je trodnevni trening za mlade Rome-istraživače. Cilj treninga koji je održan u julu 2006. godine bio je da se osnaže kapaciteti predstavnika Udruženja romskih studenata za implementaciju participativnog istraživanja potreba, problema i potencijala u obrazovanju Roma u Vojvodini. Na treningu je učestvovalo 15 predstavnika Udruženja romskih studenata i 3 predstavnika Novosadskog humanitarnog centra. Gost prvog dana treninga bio je g. Srđan Šajn, predsednik Saveta za integraciju Roma pri Izvršnom veću AP Vojvodine, koji je pozdravio učesnike treninga i ohrabrio ih u njihovim nastojanjima da doprinesu poboljšanju obrazovnog statusa i kvaliteta života Roma u Vojvodini. Polaznicima su prezentovani koncept participacije, participativnih principa i participativnog pristupa kao pristupa zasnovanog na ljudskim pravima, njegove specifičnosti, primena i prednosti, o čemu je diskutovano. Posebna pažnja posvećena je konceptu participativnog istraživanja (specifičnostima, primeni, prednostima, fazama) i participativnim metodama za prikupljanje podataka. U toku čitavog treninga, participativne tehnike prezentovane su i obrađivane kroz primene istih, ali i u cilju prikupljanja podataka za samo istraživanje. Na taj način je proces istraživanja počeo na samom treningu gde su obrađivane neke veoma važne teme, kao što su: problemi u obrazovanju Roma; izvori podataka u istraživanju; kriterijumi za odabir učesnika fokus grupa i kriterijumi za odabir opština za istraživanje.

U periodu od oktobra do decembra 2006.g., sprovedeno je participativno istraživanje u 10 opština u Vojvodini: Novom Sadu, Zrenjaninu, Beočinu, Senti, Apatinu, Baču, Novoj Crnji, Sečnju, Opovu i Titelu. Istraživači su bili saradnici NSHC-a i romski studenti koji su prethodno prošli obuku za istraživače. Predmet istraživanja bio je identifikovanje barijera u obrazovanju Roma, s osvrtom na rad lokalnih samouprava, škola i centara za socijalni rad i način na koji lokalne samouporave, škole i centri za socijalni rad mogu da smanje/uklone identifikovane barijere i unaprede svoje programe i aktivnosti u cilju poboljšanja obrazovnog statusa Roma. U okviru istraživanja organizovano je 18 fokus grupa: 6 sa romskom decom, 5 sa roditeljima, jedna sa predstavnicima regionalnih vlasti, jedna sa predstavnicima romskih organizacija, dve sa predstavnicima lokalnih samouprava, jedna sa predstavnicima škola i jedna sa predstavnicima centara za socijalni rad. Na osnovu istraživanja sačinjen je izveštaj o potrebama, glavnim problemima i potencijalima Roma u obrazovanju u Vojvodini (dostupan na našem sajtu). Izveštaj sa istraživanja bio je osnova za izradu strateškog dokumenta na pokrajinskom nivou na osnovu kojeg će Sekretarijat za obrazovanje i kulturu IV AP Vojvodine preduzeti konkretne mere sa ciljem unapređenja obrazovnog statusa Roma. Takođe, rezultati istraživanja su bili osnova za izradu lokalnog akcionog plana za unapređenje obrazovnog statusa Roma u tri opštine u Vojvodini.

U 2007. godini je počeo proces izrade lokalnih akcionih planova za obrazovanje Roma u tri odabrane opštine: Apatinu, Senti i Beočinu. Opštine su odabrane na osnovu sledećih kriterijuma: Izjava zainteresovanosti za izradu lokalnog akcionog plana; Stepen motivisanosti opštine za učešće u projektu i izradi akcionog plana; zastupljenost Roma u stanovništvu opštine; Demografske karakteristike opštine.