Projekat „Zaposleni, osnaženi“ realizovan je u periodu od 2007. do 2009. godine, u partnerskoj saradnji Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi iz Soluna, Grčka; Centra za mir i razvoj demokratije iz Beograda i Novosadskog humanitarnmog centra, a uz podršku Evropske unije. Projekat je realizovan kao inovativna ideja koja kombinuje istraživanje tržišta rada sa praktičnim projektom za rešavanje pitanja nezaposlenosti među najugroženijim pripadnicima društva u Srbiji. „Zaposleni, osnaženi“ je delovao u pravcu integrisanja većeg broja ljudi u radnu snagu, na osnovu njihovih sposobnosti i ideja, ali opremljenih nizom veština potrebnih modernim društvima.

Osnovne aktivnosti projekta bile su:

Istraživačke aktivnosti: sačinjena je Analiza ciljne grupe (Target Group Survey) da bi se dobila tačna slika izbeglica u Srbiji, pri čemu je u središtu pažnje bilo istraživanje stručnih kvalifikacija i sastavljanje demografskih indikatora (radi pružanja odgovarajuće podrške i rešenja). Takođe su utvrđene stvarne potrebe i ograničenja ciljnih grupa na kojima se bazirao delotvoran model reagovanja na njih. U Analizi tržišta rada (Labour Market Survey) istraženo je srpsko tržište rada i sa njime povezani ekonomski faktori. Ove dve analize objedinjene su u Diskusionom papiru. Razvoj integracionih modela na Diskusijama za okruglim stolom: tri Diskusije za okruglim stolom okupile su predstavnike izbeglica, lokalnih vladinih i nevladinih aktera i međunarodnih organizacija, koji su doprineli razvijanju skupa rešenja i plana akcije. Ishod je bio lokalno priznat i visoko kvalitetan, pojačan činjenicom da su sve zainteresovane strane uključene u kreiranje rešenja.

Partneri su na samom početku projekta osnovali 10 Savetodavnih kancelarija (Help Desks), u Beogradu, Novom Sadu, Šidu, Vršcu, Subotici, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu i Valjevu, koje su pružale pravne savete, pomoć u pristupu pravima građana i zdravstvenoj zaštiti, podršku pojedincima u rešavanju problema vezanih za državnu birokratiju, kao i informacije od značaja za buduće planove pojedinaca. Te savetodavne kancelarije su promovisale pojekat uopšte, a izbeglice su u Brošurama dobile relevantne informacije. Projekat je obezbedio Obuku za primarnu ciljnu grupu u saradnji sa poslodavcima i Komesarijatom. Partneri su takođe razvili radni materijal za obuku i radionice, kako bi se proširile stručne kvalifikacije u skladu sa potrebama tržišta. Partnerske organizacije su se angažovale na Zastupanju utvrđenih ciljnih grupa kroz izgradnju korisnih kontakata. Obiman medijski rad je pratio sve projektne aktivnosti kako bi se radilo na prevazilaženju predrasuda vezanih za zapošljavanje izbeglica, na unapređivanju uzajamne tolerancije, i da bi se izbeglice podstakle da se informišu o mogućnostima. U Strateškom dokumentu su svi nalazi, rezultati i preporuke objedinjeni i poslati svim organizacijama koje se bave ovim pitanjem.

Publikacije navedene u teksu možete pronaći na sajtu NSHC-a, u rubrici “Publikacije”.