Projekat pod nazivom «Integracija interno raseljenih lica u lokalnu sredinu i olakšavanje povratka u mesto ranijeg prebivališta» sprovodili smo od 1.oktobra 2011.godine do 31.marta 2012.godine uz podršku Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine. Opšti cilj projekta bio je da se interno rasljenim licima (IRL) olakša intergracija u sredine u kojima trenutno žive, kao i da im se omogući reintergracija i povratak u mesto ranijeg prebivališta.

Osnovne aktivnosti ovog projekta bile su pružanje besplatne pravne pomoći IRL koji žive na područjima opština Novi Sad, Zrenjanin, Bečej, Beočin i Pančevo, zatim organizovanje javnih tribina na kojima su korisnici projekta dobili neophodne informacije o svojim osnovnim pravima, kao i postupcima kako da ih ostvare, te o postojećim programima koji se odnose na njihovu reintergraciju i povratak u sredinu u kojoj su ranije živeli. U sklopu projekta su sprovođene i javne kampanje koje su imale za cilj da se korisnici informišu o svojim pravima i mogućnošću da dobiju neophodnu pravnu pomoć kroz ovaj projekat, a šira javnost i državni organi da se informišu o problemima sa kojima se suočavaju IRL u našoj zemlji, kao i da se pozovu na saradnju u rešavanju tih problema.

U toku projekta besplatnu pravnu pomoć dobio je 151 korisnik, a još 60 korisnika je kroz javne tribine dobilo infomacije koje se tiču ostvarivanja njihovih prava. Naši pravnici su na terenu i u kancelariji NSHC-a pružali pravnu pomoć korisnicima projekta, a problemi sa kojima su nam se obraća li bili su: pribavljanje izvoda iz MKR i uverenja o državaljanstvu iz izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije, prijava prebivališta, ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, stambeno zbrinjavanje.

Pored javnih tribina koje su održane u Novom Sadu i Bečeju, sa NVO Praxis iz Beograda smo u Centru za socijalni rad Novog Sada organizovali radionicu pod nazivom «Zaštita od nasilja u porodici za žene izbeglice i interno rasljena lica» kojoj je prisustvovalo 25 žena iz korisničke populacije.