U okviru projekta „Socijalno mentorstvo kao pristup radnoj integraciji za ugrožene grupe u Srbiji“, Novosadski humanitarni centar (NSHC) traži stručnog konsultanta/kinju za podršku prilikom odabira, obuke i angažovanja socijalnih mentora u radu sa licima iz ugroženih grupa.

PREUZMITE TEKST POZIVA I OPISA POSLA

Projekat „Socijalno mentorstvo…“ je podržan od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) u periodu od 1.12.2023. do 30.11.2024. godine.

Uloga stručnog konsultanta/kinje biće da blisko sarađuje sa NSHC-om i PABLIK-om i pruža stručna znanja, smernice i podršku tokom realizacije projekta. Stručni konsultant/kinja će imati sledeće zadatke:

 • Da pruži podršku u procesu odabira 7 najbolјih kandidata/kinja za obuku iz socijalnog mentorstva, u saradnji sa NSHC-om, prema kriterijumima selekcije;
 • Da obezbedi adekvatno povezivanje socijalnih mentora i mentorisanih lica;
 • Da osigura postojanje adekvatnih individualnih mentorskih planova za svako mentorisano lice (mentija);
 • Da pruži supervizijsku podršku socijalnim mentorima tokom njihovog rada i u komunikaciji sa potencijalnim poslodavcima;
 • Da prati i adekvatno podržava napredak mentorisanih lica, i
 • Da obezbedi smernice u vezi sa zaštitom i upravlјanjem rizicima.

Ukupan angažman stručnog konsultanta/kinje treba da bude oko 24 radna dana, u okvirnom periodu od 20. decembra 2023. do 30. novembra 2024. godine.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave:

 • Biografiju (CV) sa podacima o obrazovanju i iskustvu za obavlјanje opisanih poslova, te drugim relevantnim podacima;
 • Tehnički predlog, u kojem se opisuje na koji način će se pružati supervizijska i druga podrška socijalnim mentorima;
 • Finansijsku ponudu.

Tražene dokumente dostaviti na adresu: mira.nshc@gmail.com, najkasnije do 14.12.2023. sa naznakom: POZIV ZA STRUČNOG KONSULTANTA/KINјU

* * *

As part of the project „Social mentoring as an approach to work integration for disadvantaged groups in Serbia“, the Novi Sad Humanitarian Centre (NSHC) is looking for a consultant to support the selection, training and engagement of social mentors in working with people from vulnerable groups.

DOWNLOAD: ToR CONSULTANT FOR SOCIAL MENTORING

The project is supported by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the period from 1.12.2023 until 30.11.2024.

The role of the consultant is to work closely with NSHC and PUBLIC and provide professional knowledge, guidance and support during the implementation of the project.

The expert consultant will have the following tasks:

 • To provide support in the process of selecting the 7 best candidates for training in social mentoring, in cooperation with NSHC, according to the selection criteria;
 • To ensure adequate connection of social mentors and mentees;
 • To ensure the existence of adequate individual mentoring plans for each mentored person (mentee);
 • To provide supervisory support to social mentors during their work and in communication with potential employers;
 • To monitor and adequately support the progress of mentored persons, i
 • To provide guidelines regarding protection and risk management.

Interested candidates should submit:

 • Curriculum vitae (CV) with information on education and experience for performing the described tasks, as well as with other relevant data;
 • Technical proposal which describes how supervisory and other support will be provided to social mentors;
 • Financial offer.

Please send the required documents to: mira.nshc@gmail.com, no later than 14.12.2023.

with subject title: INVITATION FOR A CONSULTANT