Projekat Mladi su zakon – Resurs centar za Južnobački okrug bavi se pružanjem podrške omladinskim organizacijama i volonterskim grupama. Cilj projekta je da se pruži podrška u osnaživanju organizacija mladih za uspešnu implementaciju projekata. Sa druge strane, realizacijom projekta direktno se promoviše volonterizam i aktivizam kod mladih.

Promocijom aktivizma i volonterizma i realizacijom aktivnosti na terenu, direktno se utiče na definisane prioritetne aktivnosti u Nacionalnoj strategiji za mlade, u cilju poboljšanja položaja mladih. Neke od aktivnosti kojima će projekat doprineti, a deo su strateških dokumenata, su: društveno osnaživanje mladih, naročito kroz podsticanje volonterizma i omladinskog rada i izgradnju kapaciteta udruženja mladih; podsticanje mladih za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena; negovanje zdravih i bezbednih stilova života i zadovoljavanje potreba mladih u oblasti kulture; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih. Tematske oblasti projekta i aktivnosti projekta biće usmerene na podsticanje aktivnog učešća mladih u društvu, ostvarivanje prava na jednakost šansi svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima (npr. romska populacija), unapređivanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, unapređivanje uslova za bezbedan život mladih, očuvanje i unapređenje zdravlja mladih, smanjenje rizika i vodećih poremećaja zdravlja, osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

Projektne aktivnosti su takođe usmerene i na podsticanje neformalnog obrazovanja mladih u oblastima omladinskog sektora i razvoj kvaliteta neformalnog obrazovanja mladih. NSHC projekat realizuje u 2014. godini uz podršku i u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade, uz čiju podršku se vrši i promocija javnog konkursa za finansiranje omladinskih projekata.

Zbog katastrofalinh poplava koje su ove godine pogodile Srbiju, dogovoreno je da svi omladinski projekti budu okrenuti pružanju pomoći i podrške poplavljenim područjima. NSHC je, tokom realizacije projekata, pružio kompletnu podršku omaldinskim organizacijama i volonterskim grupama na terenu.

Neke od aktivnosti projekta su i obeležavanje Međunarodnog dana mladih, i organizovanje okruglog stola u cilju dobijanja preporuka za izradu nove Strategije za mlade.