Sve je više stranaca koji dolaze da žive u Srbiji. Broj onih koji dolaze zbog posla se značajno povećava iz godine u godinu: tokom 2022. oko 35.000 stranaca dobilo je radnu dozvolu, a u prvih deset meseci 2023. godine više od 41.000 (podaci Nacionalne službe za zapošljavanje). Međutim, u Srbiju dolaze i prisilni migranti.

Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (CZA), u Srbiju svakodnevno dolazi najmanje 50 ljudi, uglavnom Sirijaca i Avganistanaca, iz pravca Bugarske i Severne Makedonije. Njima je Srbija zemlja tranzita prema Evropskoj uniji i uglavnom borave u pograničnim područjima prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Od početka 2022. godine u Srbiju je ušlo nekoliko stotina hiljada građana Rusije. Više hiljada njih je došlo i u Novi Sad.  Postoje velike potrebe za uslugama informisanja, pomoći u komunikaciji sa zajednicom, pokrivanju materijalnih potreba i prevazilaženju psiholoških kriza u situaciji prisilne migracije. Potrebne su i prilike za upoznavanje sa lokalnim stanovništvom i uključivanje u aktivnosti zajednice.

Cilj projekta „Podrška integraciji ugroženih stranaca u lokalnu zajednicu“ je da doprinese zaštiti ugroženih stranaca u Srbiji, pristupu osnovnim pravima i promociji njihovog uključivanja u održivi društveni i ekonomski razvoj regiona. Tom cilju će se doprineti kroz veći nivo integrisanosti stranaca i unapređenje kapaciteta lokalne zajednice za podršku ugroženim stranim državljanima.

NSHC će analizirati kakve su specifične aktuelne potrebe ciljne grupe kada je u pitanju integracija u lokalnu sredinu, kao i kakva je sadašnja ponuda usluga i podrške u lokalnoj zajednici. Takođe ćemo u svoje programe volontiranja uključivati strance kao vid podrške u njihovoj lokalnoj integraciji. Organizovaćemo događaje međukulturne razmene i saradnje, u čijem planiranju, organizaciji i realizaciji će učestvovati strani državljani i lokalno stanovništvo. Događaji će imati za cilj međusobno upoznavanje i povezivanje, a razmena će uključivati teme vezane za kulturu, običaje i tradiciju, kulinarstvo, istoriju, umetnost, jezik i druge teme koje interesuju obe grupe. NSHC će stupiti u kontakt sa lokalnim organizacijama civilnog društva u Novom Sadu kako bi se razgovaralo o mogućnostima umrežavanja organizacija koje pružaju podršku ugroženim stranim državljanima. Takođe ćemo informisati lokalnu zajednicu i širu javnost o položaju ugroženih stranih državljana u našoj zemlji, sa ciljem povećanja vidljivosti tema vezanih za promociju i zaštitu ljudskih prava stranaca. Na ovaj način zajednica će biti podstaknuta na veće razumevanje i solidarnost, a strancima će biti olakšano uključivanje u društveni život zajednice.

Ovaj šestomesečni projekat (1.4. – 30.9.2024.) je podržan u okviru projekta „FOSTER: Uključivanje stranaca u ZB – pristup socijalnim i ekonomskim pravima (Inclusion of FOreigners in Western Balkans – accesS To social and Economic Rights)“ kao regionalnog odgovora 7 organizacija civilnog društva povezanih u Balkanski savet za izbeglice i migracije (BRMC) i Danski savet za izbeglice (DRC). Cilj je da se odgovori na zajedničke izazove vezane za migraciju u regionu Zapadnog Balkana, sa fokusom na osnovna ljudska prava različitih ranjivih grupa migranata i stranaca, posebno njihov pristup socijalnim i ekonomskim pravima.

Projekat „FOSTER“ finansira Evropska unija u okviru projekta EU civilno društvo i medijski program u korist Zapadnog Balkana i Turske za 2021-2023. (IPA III) u okviru lota „Ljudska prava, antidiskriminacija i interkulturalni dijalog“ .