Projekat „Socijalno mentorstvo kao pristup radnoj integraciji za ugrožene grupe u Srbiji“ ima za cilј da uvede novi pristup radnoj integraciji ugroženih grupa i pojedinaca. Opšti cilј projekta je da doprinese promociji socijalnog mentorstva, a time i zapošlјavanju ugroženih grupa, kroz izgradnju kapaciteta profesionalaca – budućih socijalnih mentora, kroz pružanje adekvatne podrške ugroženim licima i promovisanje socijalnog mentorstva kao inovativnog pristupa zapošlјavanju u sistemu socijalne zaštite.

Projekat je nastao u saradnji Novosadskog humanitarnog centra (NSHC) i organizacije Public – Udruženja za istraživanje, komunikacije i razvoj iz Severne Makedonije, koja se već nekoliko godina bavi radnom integracijom ugroženih lica i koja promoviše socijalno mentorstvo u regionu Zapadnog Balkana. Program obuke za socijalne mentore je verifikovan od strane Centra za obrazovanje odraslih u Severnoj Makedoniji, a Mentor za radnu integraciju je priznato zanimanje u toj zemlјi.

Projekat je podržan od regionalnog projekta Nemačke razvojne saradnje „Socijalna uključenost za grupe u nepovoljnom položaju na Zapadnom Balkanu u periodu od 1.12.2023. do 30.11.2024. godine.

Tržište rada u Srbiji karakteriše relativno nisko učešće u radnoj snazi i visoka neaktivnost ugroženih grupa, uklјučujući i veliki deo mladih koji niti je zaposlen, niti se nalazi u procesu obrazovanja ili obuke. Neformalna zaposlenost je i dalјe visoka, a nedostatak radne snage je klјučni dugoročni izazov tržišta rada[1]. Kao i u drugim zemlјama regiona, žene su u najvećem broju zastuplјene na pasivnom tržištu rada, visoka je stopa nezaposlenosti mladih i velika je migracija van zemlјe, što naglašava socijalnu isklјučenost ranjivih grupa i pojedinaca. Ugrožena lica nemaju potrebne veštine i kompetencije da dobiju i zadrže posao na otvorenom tržištu rada, zbog neusklađenosti između obrazovne i socijalne politike. Slično tome, ni stručnjaci nisu adekvatno pripremlјeni da pomognu ugroženim grupama i pojedincima na tržištu rada. U Srbiji postoje aktivne mere zapošlјavanja usmerene na ugrožene grupe, ali nema dokaza o njihovom dugoročnom doprinosu smanjenju nezaposlenosti i socijalne isklјučenosti. Integracija na tržište rada često je usmerena samo na stručno obrazovanje i unapređenje veština, ali su i „meke“ veštine ugroženih, kao i senzibilizacija privatnog sektora u radu sa teško zapošlјivim lјudima, takođe veoma važni.

NSHC je izabrao 8 budućih socijalnih mentora u Srbiji koji prolaze kroz teorijsku i praktičnu obuku i pružaju usluge socijalnog mentorstva (mentorstva za radnu integraciju) za ukupno 24 mentorisana lica, od marta do oktobra 2024. Projekat će mentorisanim licima takođe pružiti mogućnosti za pohađanje profesionalnih obuka u cilјu lakšeg zapošlјavanja. Socijalni mentori imaju kontinuiranu podršku, a njihov rad je praćen i ocenjivan. U tom procesu, NSHC razvija i svoje organizacione kapacitete za integraciju i implementaciju socijalnog mentorstva.

 

[1] https://www.ilo.org/budapest/countries-covered/serbia/WCMS_468114/lang–en/index.htm