Novosadski humanitarni centar je, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada, od druge polovine 2011. realizovao projekat „Zaštita i integracija žrtava trgovine ljudima u AP Vojvodini“. Projekat je finansirao IOM (Međunarodna organizacija za migracije), u okviru UNGIFT – Zajedničkog programa UNHCR-a, UNODC-a i IOM-a za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji.

Cilj projekta bio je da se žrtvama trgovine ljudima pruži zaštita i podrška tokom ponovnog ukjučivanja u normalne tokove života. U cilju primarnog zbrinjavanja i zaštite, adaptiran je deo smeštaja pod ingerencijom Centra za socijalni rad, da bi se obezbedio smeštaj za žtve nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima.

Saradnici NSHC-a radili su kao mobilni tim – korisnike/ce su obilazili u njihovim domovima ili drugim oblicima smeštaja, u kojima su boravili. Tim se sastojao pretežno od psihologa, pravnika i socijalnih radnika, a drugi stručnjaci su angažovani prema specifičnim potrebama žrtve (psihoterapeut, advokat, prevodilac, lekar i sl.). Vrste pomoći su bile prilagođene individualnim potrebama korisnika. Najčešći oblici pomoći bili su:

– Psihološka podrška ili psihoterapija (Potreba za psihološkom podrškom postoji kod svih korisnika tokom celog procesa oporavka, a u pojedinim slučajevima postoji potreba za pomoći psihoterapeuta korisniku/ci);

– Informisanje i povezivanje sa nadležnim institucijama i drugim pružaocima usluga;

– Pravno savetovanje, pružanje pomoći u rešavanju građansko-pravnog statusa, praćenje i zastupanje pred nadležnim institucijama. Za strane državljane na prvom mestu su bila potrebna podrobna obaveštenja o statusu i pravima u zemlji destinacije i porekla, kao i sve relevantne informacije u vezi sa propisima o izdavanju dozvola boravka i, eventualno, procedurom traženja azila u zemlji destinacije. Takođe, žrvama su potrebne informacije o različitim zakonskim procedurama i njihovim mogućim ishodima, pogodnostima i rizicima povezanim sa svedočenjem u krivičnom postupku, informisanje o pravu na naknadu štete i kompenzaciju, kao i pomoć u proceduri za njihovo ostvarivanje. Mnogim žrtvama trgovine ljudima potrebna je pomoć radi pribavljanja novih dokumenata u cilju ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite;

– Motivisanje, podrška i omogućavanje nastavka školovanja i profesionalnog usavršavanja (pomoć u uključivanju u formalni obrazovni sistem, neformalno obrazovanje – računari, engleski, kursevi za različite zanate i pomoć u uklučivanju na tržište rada);

– Motivisanje i pomoć u pronalaženju zaposlenja. Korisnicima se po potrebi pružala savetodavna pomoć i obuka za pisanje CV-a, za pronalaženje odgovarajućih konkursa, savetovanje u vezi intervjua za posao, podrška nakon nalaženja posla, kako bi se pravazišle eventualne teškoće pri prilagođavanju na radnu sredinu;

– Materijalna podrška u stanju akutne potrebe, kao što su različite dijagnostičke i terapijske procedure, plaćanje sudskih taksi, hrana, ogrev, odeća i sl.

Saradnja na projektu je ostvarena sa Službom za koordinaciju zaštite žrtvama trgovine ljudima, organizacijama specijalizovanim za direktnu asistenciju žrtvama trgovine ljudima „Atinom“ i „Astrom“, Policijskom upravom u Novom Sadu i drugim nadležnim institucijama u opštinama u novom Sadu i Vojvodini, kao npr. Školom za osnovnoškolsko obrazovanje odraslih „Sveti Sava“ u Novom Sadu, lokalnim centrima za socijalni rad, lokalnim filijalama službe za zapošljavanje.

Za godinu dana, koliko je projekat trajao, pomoć je primalo 28 korisnika/ca.