Novosadski humanitarni centar je 28. februara 2007.godine počeo sa realizacijom projekta „Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih u Vojvodini”. Projekat je podržan od strane Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA), i trajao je 12 meseci.

Cilj projekta bio je da doprinese boljem reproduktivnom zdravlju mladih i da unapredi sistem zdravstvenih usluga u ovoj oblasti, kako bi usluge bile prilagođene ugroženim i marginalizovanim grupama, i kako bi se poštovala načela rodne ravnopravnosti. Primarna ciljna grupa projekta bili su marginalizovani mladi u Vojvodini: izbeglice, raseljena lica, Romi i socijalno ugroženo stanovništvo. Projekat se realizovao u 10 opština u Vojvodini: Apatin, Beočin, Stara Pazova, Odžaci, Ruma, Šid, Sombor, Srbobran, Vrbas and Zrenjanin.

Naši edukovani saradnici na terenu, zajedno sa vršnjačkim edukatorima, sproveli su 40 fokus grupa sa marginalizovanim grupama mladih u ruralnim i urbanim sredinama. Cilj fokus grupa bio je prikupljanje informacija o stavovima mladih prema uslugama i edukacijama iz oblasti reproduktivnog zdravlja, o problemima sa kojima se sureću, kao i o njihovom preporukama za rešavanje problema. Izveštaj o mišljenju i stavovima mladih se koristio kao alat u procesu javnog zagovaranja i lobiranja, koji je usledio nakon realizacije fokus grupa. Svaki terenski saradnik je u svojoj opštini organizovao jednu lokalnu akciju čiji je cilj bio rešenje konkretnog problema identifikovanog kroz fokus grupe. U lokalnim akcijama su učestvovali terenski saradnici, pripadnici ciljnih grupa kao i predstavnici lokalnih institucija koje mogu doprineti rešavanju prepoznatih problema.

Finalni izvešataj sa fokus grupa je na kraju projekta predstavljen Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravlje i socijalnu politiku, predstavnicima lokalnih vlasti i drugim donosiocima odluka u Vojvodini. Očekujemo da će rezultati projekta biti osnova za budući rad u lokalnim zajednicama, u okviru implementacije Akcionog plana politike za mlade podržanog od Pokrajinskog sekretarijatu za sport i omladinu.

Do maja 2007. je održano 12 fokus grupa sa 129 učesnika. Rezultati su pokazali da mladi veoma malo znaju o reproduktivnom zdravlju, pravima mladih i rodnoj ravnopravnosti. Što se tiče usluga koje postoje na lokalnom nivou, mladi su uglavnom upoznati sa tim da se pružaju pri ustanovama kao što su domovi zdravlja, ali niko od njih ne koristi te usluge. Kao jedan od problema naveli su to da mladi, koji nisu obuhvaćeni sistemom obrazovanja, nemaju nikakvu priliku da steknu znanja iz ovih oblasti, niti da se aktivno uključe u rešavanje problema. Kao rešenje navedenih problema mladi su naveli organizovanje edukacija na različite teme (reproduktivno zdravlje, prava mladih, rodna ravnopravnost, savetovališta za mlade, za brak i planiranje porodice), iz razloga što se većina mladih u okviru realizacije fokus grupa prvi put susreće sa nekim pojmovima, npr. sa pojmom ‘rodna ravnopravnost’. Predloženo je i štampanje informativnog materijala i otvaranje savetovališta za mlade koja bi bila nezavisna od domova zdravlja i drugih zravstvenih ustanova, jer bi time bila pristupačnija i otvorenija za mlade.

Izveštaj o nalazima istraživanja dostupan je na našem sajtu, u rubrici „Publikacije„.