Pristup adolescenata informacijama

Pristup adolescenata informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (kvalitativno istraživanje), novembar 2019.

Access of Adolescents to Information

Access of Adolescents to Information Regarding Sexual and Reproductive Health (qualitative research), November 2019

Mobilizatori u zajednici

Mobilizatori u zajednici: evaluacija projekta Mreže mobilnih timova realizovanog u periodu 2000-2017. Maj 2018.

Prava izbeglica, migranata i tražilaca azila

Izveštaj za 2017 – Prava izbeglica, migranata i tražilaca azila (kvalitativno istraživanje), decembar 2017.

Pomoć na putu

Prava izbeglica, migranata i tražilaca azila u Srbiji – istraživanje u okviru projekta „Pomoć na putu – zaštita ljudskih prava izbeglica, migranata i tražilaca azila koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju“, mart 2017.

Help on the route

The rights of refugees, migrants, and asylum seekers in Serbia – Baseline Research within the project „Help on the route – Fostering protection of human rights of migrants passing through Macedonia and Serbia“ March 2017

1 2 3 7