Projekat se realizuje i u toku 2017. godine, a u kontinuitetu traje od 2000. godine, uz podršku UNHCR-a. NSHC na projektu sarađuje sa udruženjima građana „Amity – Snaga prijateljstva“ iz Beograda i „Sigma plus“ iz Niša, koji isti projekat sprovode na teritoriji centralne i južne Srbije.

Cilj Projekta je da podrži izbegla i interno raseljena lica u pronalaženju trajnih rešenja, odnosno, da obezbedi kvalitetne socijalne usluge najugroženijim pojedincima. Mobilne timove čine socijalni radnici i psiholozi Novosadskog humanitarnog centra, koji na teritoriji Vojvodine, rade na:

– Uspostavljanju i razvijanju mreže vladinih institucija i nevladinih organizacija na nivou lokalne zajednice, i povezivanju ugroženih izbeglih lica sa postojećim lokalnim resursima za podršku. Partneri sa kojima saradnici iz mobilnih timova najčešće sarađuju su lokalna povereništva za izbeglice, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, opštinske kancelarije Crvenog krsta, centri za socijalni rad, predstavnici opštinskih vlasti, međunarodne i domaće humanitarne organizacije.

– Pružanju direktne psihosocijalne podrške ugroženim izbeglim licima tokom redovnih kućnih poseta i kontakata. Direktna pomoć mobilnih timova korisnicima je veoma raznovrsna – od psihološkog osnaživanja porodica i pojedinaca za prepoznavanje i aktiviranje sopstvenih potencijala i dostupnih resursa iz sredine u rešavanju egzistencijalnih problema, preko informisanja o pravima u socijalnoj zaštiti i raspoloživim resursima pomoći, predlaganja najugroženijih korisnika za jednokratnu novčanu pomoć, lekove i materijalnu pomoć koju pružaju UNHCR i druge organizacije i institucije, uključivanja korisnika koji su preuzeli državljanstvo RS u sistem socijalne zaštite, pomoći pri apliciranju za programe stambenog zbrinjavanja i sl., do edukacije omladine i žena o rodnoj ravnopravnosti i reproduktivnom zdravlju. Posebna pažnja posvećuje se ekstremno siromašnim porodicama, deci, starijima, žrtvama porodičnog nasilja, kao i stanarima kolektivnih centara prilikom njihovog zatvaranja i raseljavanja.

Mobilni tim NSHC-a trenutno broji 15 saradnika, koji podršku korisnicima pružaju u 25 opština u Vojvodini. Tokom godina, kako se broj izbeglih lica smanjivao prelaskom u državljanstvo Republike Srbije, zbog kontinuiranog smanjenja fondova za podršku, ove usluge su se zadržale u opštinama u kojima još uvek boravi veći broj izbeglih i interno raseljenih lica. Isto tako, i vrste pomoći su se menjale tokom godina. Dok je na početku pomoć uključivala i distribuciju materijalne pomoći, danas je težište na informisanju, povezivanju i motivisanju u procesu integracije, tj. pronalaženju trajnih rešenja za održivu egzistenciju.

Na slici: članovi i članice mobilnih timova iz nekoliko opština AP Vojvodine