Projekat je podržao Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanin i interno raseljenim licima AP Vojvodine u periodu od maja do decembra 2015. godine.

Projekat obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć izbeglim i interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije koja žive na području grada Novog Sada i grada Sombora. Cilj projekta je da olakša pristup pravima ovim licima u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, stanovanja i zaštite od diskriminacije.

Pravna pomoć se sastoji u pisanju pravnih podnesaka (dopisa, zahteva, predloga, žalbi), pokretanju upravnih postupaka, pokretanju postupaka utvrđivanja vremena i mesta rođenja, zastupanju klijenata pred organima uprave i pružanju pravnih saveta, te obraćanju nezavisnim državnim telima.

S obzirom da dosadašnje iskustvo u radu pravne klinike NSHC-a, pravna pomoć se odnosi uglavnom na rešavanje građansko-statusnih pitanja klijenata (upisi u matične knjige rođenih i postupci dobijanja državljanstva R.Srbije). Takođe se pravna pomoć pruža u postupcima prijave prebivališta i uopšte ishodovanju ličnih dokumenata, zatim u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite klijenata. Najugroženijim licima na ovom projektu su iz projeknih sredstava pokriveni troškovi pribavljanja izvoda iz matičnih službi, takse za podnošenje zahteva za lične karte, prijavu prebivališta ili boravišta, takse na žalbe i ostale podneske u okviru pružanja pravne pomoći klijentima.

Ukupan broj korisnika koji su dobili pravnu pomoć je najmanje 60, dok su oko 200 lica bilio indirektni korisnici ovog projekta.