Obezbeđenje kvaliteta, ravnopravnosti, pravičnosti i dostupnosti obrazovanja dugoročni je prioritet obrazovne politike u Republici Srbiji. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva jednako poštovanje i prihvatanje svih učenika/ca, ohrabruje njihovo učešće, smanjuje prepreke u obrazovanju i neguje različitosti. Vrednosti tolerancije, jednakosti i poštovanja različitosti trebalo bi da budu integrisane u sistem osnovnoškolskog obrazovanja.

Istinski inkluzivna osnovna škola pruža učenicima i njihovim roditeljima važne lekcije o tome kako živeti zajedno i kako poštovati i prihvatati druge i drugačije, naročito one koji su ugroženi zbog svog invaliditeta, siromaštva, rodne pripadnosti, nacionalnosti, identiteta, verske pripadnosti, i dr.

Projekat “Svi različiti, svi jednaki”, realizovan u periodu od 28. juna 2011. do 28. juna 2012. godine, imao je za cilj da podstakne stvaranje inkluzivne kulture, politike i prakse u osnovnim školama u AP Vojvodini, kako bi se omogućilo jednako učešće sve dece u obrazovanju, bez obzira na njihov pol/rod, invaliditet, socijalno ili etničko poreklo. Na ovaj način, projekat je težio da doprinese stvaranju povoljnog, nediskriminativnog i tolerantnog okruženja, sa poštovanjem različitosti i drugih kultura, jezika, socio-ekonomskog porekla, nacionalnosti, religija i identiteta.

Kroz ovaj projekat, radilo se na unapređenju kapaciteta mladih ljudi, obrazovnih ustanova i lokalnih zajednica za razumevanje i prihvatanje različitosti kao resursa. Naročita pažnja je usmerena na prava manjina i ugroženih grupa i pojedinaca, kako bi se smanjile predrasude i stereotipi, i sprečio svaki oblik diskriminacije u obrazovanju. U tri osnovne škole (OŠ «Vuk Karadžić» u Novom Sadu, OŠ «Žarko Zrenjanin» u Apatinu i OŠ „Šamu Mihalj“ u Bečeju) sprovedena su istraživanja o tome šta đaci, roditelji i nastavno osbolje misli o inkluziji, sačinjeni su školski planovi za razvoj inkluzivne škole, a kroz više treninga i radionica poboljšani su kapaciteti osoblja škola, đaka i roditelja u oblasti inkluzije. Forum teatar predstava na temu inkluzije, koja je izvedena u pet škola, na specifičan način je pomogla da se unapredi svest o vrednostima tolerancije, poštovanja različitosti i antidiskriminacije.

Projekat je realizovao Novosadski humanitarni centar u partnerskoj saradnji sa osnovnim školama “Žarko Zrenjanin” u Apatinu i “Šamu Mihalj” u Bečeju, i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Projekat je finansirala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru projekta „Podrška civilnom društvu“ koji finansira EU. Nadamo se da će iskustva u realizaciji ovog projekta biti podsticaj i pomoć školama na njihovom putu razvoja inkluzivne kulture, politike i prakse, kako bi vrednosti multikulturalnosti i poštovanja različitosti postale sastavni deo sistema obrazovanja.