Teme vezane za reproduktivno zdravlje deo su nekoliko predmeta u osnovnoj školi – biologije, sporta, građanskog vaspitanja, kao i predavanja i radionica koje najčešće u školama drže zdravstveni radnici. Međutim, zbog predrasuda i rigidnih društvenih normi seksualno obrazovanje je i dalje tabu, a fokus školskog obrazovanja je uglavnom na reproduktivnoj biologiji.

Još uvek postoji velika potreba za sveobuhvatnim programom obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u okviru redovnih i vannastavnih školskih aktivnosti u Srbiji. Informisanje i edukacija mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju neophodna je da bi im se pomoglo da izgrade sopstveni sistem vrednosti i samopoštovanja koji bi im omogućio donošenje odgovornih odluka. Krajnji je cilj sprečiti brojne neželjene posledice neznanja i predrasuda, različite oblike seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i nasilja, i doprineti razvoju tolerantnih, na poštovanju zasnovanih i kvalitetnih odnosa između polova i među ljudima uopšte.

Pre „ere interneta“, mladi su o seksualnom i reproduktivnom zdravlju saznavali od vršnjaka, medija (štampe i televizije), u školama, od roditelja i zdravstvenih radnika. Pretpostavlja se da se danas adolescenti prvo okreću internetu kako bi pronašli informacije o osetljivim temama. Iako su izvori na mreži dostupni skoro svim mladim ljudima u Srbiji, nije jasno da li su oni zaista razumljivi, tačni i relevantni. Razvoj društvenih mreža i društvenih medija uticao je na način na koji mladi komuniciraju sa svojim vršnjacima i sa svetom. Koliko su danas važni vršnjaci kao izvor informacija i koja je uloga društvenih mreža kao što su Facebook i Instagram? Kakvi su stavovi odraslih – pre svega roditelja, nastavnika, donosilaca odluka o ovim pitanjima?

Ukloni izdvojenu sliku

NSHC je pokrenuo kvalitativno istraživanje o tome kako adolescenti traže i pronalaze informacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Deo istraživanja je i anketiranje ciljnih javnosti, pre svega roditelja, da bi se saznalo njihovo mišljenje na ovu temu. Istraživanje bi trebalo da otkrije mišljenja, stavove i ponašanje, kao i da predstavi trenutno stanje u vezi sa seksualnim obrazovanjem u Srbiji.

Preporuke istraživanja mogle bi usmeriti buduće planiranje i promociju platforme za mlade o reproduktivnom zdravlju. Uporedo sa istraživanjem, NSHC će nastaviti da promoviše pravo mladih na informacije i edukaciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju putem ažurirane veb stranice „Važno je da znaš“ i društvenih mreža. Promocija će biti usmerena na mlade ali i na njihove roditelje, školsko osoblje i donosioce odluka.

Ovaj istraživački projekat podržava Populacioni fond Ujedinjenih nacija – UNFPA u periodu od jula do novembra 2019. godine.