U partnerstvu sa nevladinim organizacijama iz Bugarske (BILI), Rumunije (Romani CRISS) i Makedonije (DAJA), NSHC od septembra 2010.godine učetvuje u regionalnom programu «Partenrstvo za zaštitu, prevenciju nasilja i promociju prava Roma» u okviru kojeg realizujem projekat pod nazivom «Zaštita prava i prevencija nasilja i diskriminacije nad Romima». Projekat se sprovodi uz podršku Američke advokatske komore – Inicijative za vladavinu prava (ABA ROLI), a cilj projekta je poboljšanje položaja Roma u društvu kroz omogućavanje ostvarivanja njihovih prava i sprečavanja diskriminacije.

U prve dve godine projekta, partnerske organizacije i romski lideri iz zemalja u kojima se program sprovodi susreli su se četiri puta na regionalnim treninzima u Sofiji, na Ohridu, u Novom Sadu i Bukureštu. Na treninzima su razmenjena iskustva o položaju Roma u regionu, i radilo se na razvijanju veština i sticanju znanja neophodnih za efikasno zagovaranje za prava romske zajednice na lokalnom i širem planu. Održane su četiri škole prava (u Beočinu, Bečeju i dve u Novom Sadu) u romskim zajednicama na kojima su korisnici projekta imali priliku da se upoznaju sa osnovnim mehanizmima zaštite svojih prava, a posebno merama zaštite od diskriminacije. Na ovim događajima bili su prisutni i predstavnici centara za socijalni rad, policijskih uprava, zavoda za zdravstveno osiguranje, kojima su korisnici projekta mogli da izlože probleme sa kojima se suočavaju u osvarivanju svojih prava.

U maju 2012.godine održan je trening čiji cilj je bio da se predstavnici državnih organa bolje upoznaju sa pravnim i faktičkim položajem romske zajednice u društvu, da se kod učesnika treninga razviju veštine uspešne komunikacije sa ovom zajednicom i, što je najvažnije, da se senzitivišu za specifican položaj romske populacije. Trening je pohađalo 17 učesnika/ca, među kojima su bili predstavnici centara za socijalni rad, matičnih službi, zdravstvenih ustanova, škola za odrasle.

Osnovna komponenta ovog projekta je besplatna pravna pomoć. Naši volonteri-pravnici su u prve dve godine sprovođenja projekta u preko 80 terenskih poseta pružili pravnu pomoć korisnicima u Subotici, Apatinu, Bečeju, Beočinu, Zrenjaninu, Bačkom Monoštru, Tovariševu, Pančevu, Đali. Najveći broj naših korisnika živi u novosadskom naselju Veliki rit, kojima dva puta mesečno pružamo pravnu pomoć u prostorijama MZ «Slana bara», kao i u našoj kancelariji.

Do avgusta 2013. godine pružili smo pravnu pomoć za 925 ljudi, od kojih je oko polovina interno raseljeno sa Kosova i Metohije. Osnovni problemi sa kojima nam se obraćaju korisnici su prepreke u pribavljanju ličnih dokumenata, odnosno pribavljanju izvoda iz izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije, prijavi prebivališta, dobijanju lične karte. Zatim sledi problem naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih, upis u knjigu državljana, prijava na zdravstveno osiguranje. Uz našu pomoć, između ostalog, pribavljeno je više od 300 izvoda iz matičnih knjiga, 40 lica upisano je u matičnu knjigu rođenih u postupku naknadnog upisa ili obnove upisa u MKR, 50 lica je dobilo zdravstvenu knjižicu.

Projekat je nastavljen u 2013. godini i trajaće do juna 2014. Pomenutim projektnim partnerima u trećoj godini projekta pridru\ila se i organiyacija CLARD iz Prištine.

Za više informacija, možete se obratiti Dijani Malbaši, koordinatorki pravne klinike: dijana.nshc@gmail.com

Na slici: U poseti porodici sa sedmoro dece, romsko naselje Veliki rit, Novi Sad (Foto: NSHC)